image banner
Hướng dẫn trình tự thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 140
Ngày 29/11/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn số 4439/HD-SNN-VP về Trình tự thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 29/11/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn số 4439/HD-SNN-VP về Trình tự thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.

Nội dung hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

a) Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 2:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại quầy tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ tới Phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

 - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện xem xét tính đầy đủ, đúng quy định hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung; trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

Bước 3: Thẩm định: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP trong 05 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong thời hạn 13 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện ATTP (theo Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018); Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận  đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được xếp loại trước;

- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cơ sở chưa thẩm định xếp loại.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở hộ gia đình nhỏ, lẻ.

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Nông nghiệp/Kinh tế của UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.

j) Phí, lệ phí (nếu có):

- Thẩm định giấy chứng nhận  ATTP: 700.000đồng/lần đánh giá.

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở (một năm một lần).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP ( theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở (theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định việc thẩm định chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 286/2016/TT-BTC;

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

a) Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại quầy tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ tới Phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

 - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện xem xét tính đầy đủ, đúng quy định hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung; trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

Bước 3:

a) Trường hợp 1:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, UBND cấp huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B).

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp 2:

- Trong thời hạn 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời gian giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận  đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được xếp loại trước.

- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cơ sở chưa thẩm định xếp loại.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở hộ gia đình nhỏ, lẻ.

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Nông nghiệp/Kinh tế của cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.

j) Phí, lệ phí (nếu có):

- Thẩm định giấy chứng nhận  ATTP: 700.000đồng/lần đánh giá.

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở (một năm một lần).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo  Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018);

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở (theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toan thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

3. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm)

a) Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại quầy tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ tới Phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện xem xét tính đầy đủ, đúng quy định hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung; trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện.

Bước 3:

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận  đầy đủ hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở hộ gia đình nhỏ, lẻ.

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện;

- Cơ quan tham mưu: Phòng Nông nghiệp/Kinh tế của cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận cơ sở ATTP. Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp trước đó.

j) Phí, lệ phí (nếu có): Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toan thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Tải về

 

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement