image banner
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Lượt xem: 128

I. KẾT QUẢ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, cụ thể:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức 13; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và của năm 2021; Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và PTNT năm 2021, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân, qua đó góp phần phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay tại cơ sở, đặc biệt là ở vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về PCTP, TNXH và thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị toàn ngành và nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các đơn vị trong ngành trong chỉ đạo, đôn đốc; kiểm tra; hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về "Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 57/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về ANTT, giai đoạn 2016 – 2021; tổng kết công tác Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Sở đã Ban hành kế hoạch số 355/KH-SNN-VP ngày 02/02/2021 về kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

- Đầu năm Sở đã ban hành kế hoạch số 158/KH-SNN.TTr ngày 15 tháng 1 năm 2021 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 159/KH.SNN.TTr ngày 15 tháng 1 năm 2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn Nghệ An”; Công văn số 730/KH-SNN.TTr ngày 12 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập lần đầu năm 2020; Công văn số 729/KH-SNN.TTr ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2020.

-  Sở đã ban hành kế hoạch số 4431/KH-SNN.Tr về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị và cán bộ công chức trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 569/QĐ-SNN-VP ngày 27/06/2019 ban hành Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

2. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân PCTP và TNXH

Công tác tuyên truyền vận động cán bộ CCVC chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hội được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Tiếp tục phổ biến, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và của năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và PTNT năm 2021, chương trình xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Luật 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cuả Đảng đối với công tác đảm bảo  ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2020 của bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 11 – KL/TW ngày 19/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/20211 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;  Đề án 16-ĐA/TU ngày 12/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025”; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Đề án của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả xóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;…

- Giám đốc Sở đã quán triệt lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ tại các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm của Sở. Các đơn vị đã đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ vào chương trình, nhiệm vụ công tác thường xuyên của đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ trong ngành phải là những người gương mẫu trong chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh quyết liệt trong phòng, chống tội phạm; vận động người thân và cộng đồng chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan tới tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

- Về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Ngành Nông nghiệp và PTNT thông qua website của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng tải một khối lượng lớn 404 tin, bài, văn bản, thủ tục hành chính nhằm phổ biến giáo dục pháp luật và thường xuyên cập  nhật các văn bản mới nhất, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, góp phần phổ biến pháp luật nhanh chóng, kịp thời đến các cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

- Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các cuộc họp giao ban tháng quý, qua Iofice nội bộ ngành.

- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cán bộ công chức, viên chức tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; luôn đề cao cảnh giác và phòng ngừa, tố giác tội phạm và nghi vấn tội phạm; vận động gia đình nơi cư trú tham gia phòng, chống tội phạm.

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và của năm 2021; Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/1/2021 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình hành động, phòng chống mua bán người năm 2021; Kế hoạch số 53/Kh-UBND ngày 25/1/2021 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số 355/KH-SNN-VP ngày 02/02/2021 về kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

- Sở đã có công văn số 2703/SNN-TCCB ngày 7 tháng 7 năm 2021 về việc cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Đảng uỷ, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên của Ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng ủy, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đơn vị của Sở xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng bộ, chi bộ; các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã gắn việc triển khai xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hoạt động của các đối tượng xấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các hoạt động quần chúng, thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan và địa phận hè phố, đường phố.

4. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời triển khai chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả phát hiện và xử phạt từ đầu năm đến nay như sau:

- Về lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra của 178 số đối tượng thanh tra, kiểm tra; trong đó xử lý vi phạm hành chính 22 trường hợp, xử phạt 102.000.000 đồng nộp kho bạc Nhà nước.

- Về lĩnh vực thuỷ sản: Thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra của 2.970 số đối tượng thanh tra, kiểm tra; trong đó xử lý vi phạm hành chính 88 trường hợp, xử phạt 533.000.000 đồng nộp kho bạc Nhà nước.

- Về lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm: Kiểm tra, thanh tra 48 cuộc của 312 đối tượng, trong đó xử phạt 24 đối tượng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nộp ngân sách số tiền 129.000.000 đồng.  

- Về lâm nghiệp: Kiểm tra, thanh tra 594 cuộc của 594 đối tượng; tổng số vi phạm hành chính 589 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 589, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 3.922.000.000 đồng; xử phạt khác 2.417.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Về Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra của 94 số đối tượng thanh tra, kiểm tra; trong đó xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp, xử phạt 53.000.000 đồng nộp kho bạc Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Ban hành Kế hoạch về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

2. Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh PCTP, TNXH, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tự do dân chủ nhân quyền, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan để kích động gây mất ổn định chính trị nội bộ. Nâng cao ý thức PCTP, bài trừ tệ nạn xã hội, gìn giữ trật tự an ninh.

3. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn liền với nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; Tỉnh ủy và UBND tỉnh và kế hoạch, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt tích cực tuyên truyền người dân vùng sâu, vùng xa không trồng và không tái trồng cây thuốc phiện.

5. Phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh giao liên quan đến công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Tổ chức triển khai các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác an ninh, an toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT, PCCC, PCTT,...Phối hợp với chính quyền, công an địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn và tại cơ quan, đơn vị.

7. Phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và PTNT, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình bố trí ổn định dân cư, các chương trình giảm nghèo,...

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

 

Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement