image banner
Kết quả thực hiện cải thiện điểm số duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 55

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Sở Nông nghiệp và PTTN đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SNN.TCCB về kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch 420/KH-SNN-VP ngày 17/2/2022  thực hiện công tác pháp chế trong Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An năm 2022; Kế hoạch số 432/KH-SNN-VP ngày 18/2/2022 tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Kế hoạch 904/KH-SNN-TTr ngày 30/3/2022 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của thanh tra  ngành Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 55/QĐ-SNN ngày 17/2/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Kế hoạch số 553/KH-SNN-VP truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 989/KH-Ttra Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ban hành hơn 200 văn bản về cải cách hành chính, công tác pháp chế, kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT về các lĩnh vực của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức về quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh thông qua các buổi họp giao ban của đơn vị.

Tiếp tục rà soát các văn bản có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 1/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 đến 2025 theo đúng quy định.

Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu sửa đổi bổ sung Quyết định 18/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 3/7/2020 của UBND tỉnh theo Công văn số 379/UBND-NN ngày 17/1/2022.

Qua tự kiểm tra, rà soát Sở Nông nghiệp và PTNT chưa phát hiện những quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái pháp luật, không phù hợp gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Công tác tuyên truyền

Sở nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan, phòng, ban, đơn vị theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đầu tư công; các văn bản pháp luật về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân thông qua đó, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, hỗ trợ tối đa cho công dân, doanh nghiệp; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền được giao và đúng quy định, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc.

Chỉ đạo các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được quy định để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Tại các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, làm rõ quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, để cán bộ, viên chức, người lao động bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT cử 05 công chức đi bồi dưỡng lớp cao cấp chính trị; 01 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính; ngoài ra cử 01 công chức đi bồi dưỡng nghiệp công nghệ thông tin do các sở, ngành khác tổ chức.

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh.  Chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra chuyên ngành đã được phê duyệt. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh nhằm hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tạo thành điểm nóng, tránh tình trạng gây mất ổn định trong ngành. Đồng thời, đã có kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tăng cường chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận và tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được 1 phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân và đã phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời đầy đủ phán ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Sở đã tiến hành 13 cuộc thanh tra trong đó 12 cuộc thanh tra chuyên ngành (số cơ sở được thanh tra 21 cơ sở (5 công ty và 16 hộ kinh doanh) và 1 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

3.4. Về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Sở đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-SNN ngày 17/2/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Kế hoạch số 553/KH-SNN-VP truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Ngày 28/6/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 3058/QĐ-UBND  ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về việc công bố danh mục TTHC  về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc công bố  TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4825/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC  lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/2/2022 Sở đã ban hành Công văn số  461/SNN-VP Về việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC, báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC trong Quý I/2022; Công văn số 891/SNN-VP ngày 30/3/2022 về việc đề xuất, rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022; công văn số 897/SNN-VP ngày 30/3/2022 về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; Công văn số 1454/SNN-VP ngày 11/5/2022 Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tính đến thời điểm hiện nay có 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó có 76/116 TTHC có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4; và có 20/76 TTHC mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp online; 28/116 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian so với quy định. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 6.663 hồ sơ thủ tục hành chính trong đó tiếp nhận online 437 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết 6.587 hồ sơ thủ tục hành chính, còn  76 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Công khai đầy đủ các TTHC theo quy định trên cổng thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở, các đơn vị thuộc Sở; đồng thời phối hợp với Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và VNPT Nghệ An cập nhật toàn bộ TTHC lên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

3.5. Cải cách tài chính công

Sở Nông ngiệp và PTNT chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm chỉnh các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước mà UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và các khoản thu phí, lệ phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí của ngành. Đồng thời Sở Nông ngiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-SNN-KHTC ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT. Quyết định số 49/QĐ-SNN.KHTC ngày 14/02/2022 về việc công bố công khai dự toan NSNN năm 2022.

Định kỳ hàng năm các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đều tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản; qua đó đánh giá công tác quản lý và sử dụng tài sản tại của mỗi cá nhân, tập thể được giao quản lý và sử dụng. Đồng thời, qua kiểm kê, đánh giá tài sản để đề xuất phương án xử lý tài sản, góp phần tăng cường công năng cũng như bảo trì tài sản.

Các đơn vị luôn thực hiện tốt việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước. Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, đối tượng, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai, thẩm định phương án tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giai đoạn 2022-2026 để trình cấp có thẩm quyền phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Sở đã ban hành văn bản số 469/SNN-KHTC ngày 23/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ gửi các đơn vị sự nghiệp công  lập trực thuộc tổ chức thực hiện; Công văn số 1495/SNN-KHTC ngày 13/5/2022 về việc trình thẩm định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3.6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 348/KH-SNN-VP ngày 10/2/2022  Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An năm 2022.

Tình hình thực hiện và mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT.

- 100% các phòng, ban của Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOffice trong gửi nhận, xử lý và trao đổi văn bản điện tử.

- Các đơn vị đã áp dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử.

- Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở đã sử dụng phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành; sử dụng mạng nội bộ (LAN), mạng internet; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 100%.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ứng dụng phần mềm giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức cơ quan văn phòng sở bằng hình thức trực tuyến, vì vậy giảm thời gian và thủ tục hành chính trong thực hiện chế để thực hiện chế độ, chính sách về lương, BHXH, BHYT… cho người lao động tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Toàn bộ TTHC được cập nhật đưa lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận hồ sơ TTHC được đưa lên hệ thống, phân công thụ lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Sở đã công bố, công khai các TTHC, các văn bản chỉ đạo, điều hành, thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 1 và 2: 40; mức độ 4: 76.

Sở đã và đang áp dụng, duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

3.7 Công tác triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp như: chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực điều hành quản lý cho các chủ doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai các dự án đào tạo, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho các thợ thủ công truyền thống.

4. Khó khăn, vướng mắc

 Một số doanh nghiệp chưa chủ động, phối hợp cũng như đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng làm giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

 Trong một số lĩnh vực, điển hình như lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực thủy lợi do hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trên có kích thước và khối lượng hồ sơ giấy lớn (ví dụ bản vẽ thiết kế thường là khổ giấy từ A3 trở lên, nhiều quyển thuyết minh hồ sơ thẩm định từ 100 trang trở lên) nên việc số hóa giấy tờ rất tốn chi phí và thời gian. Mặt khác, một số tổ chức, cá nhân không có đủ trang thiết bị để thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Mặt khác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đa số tổ chức, cá nhân là những người lao động nên việc am hiểu về công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc tuyên truyền đã được Sở thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao.

5. Giải pháp

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Trong đó, đa dạng hóa hơn nữa các hình thức tuyên truyền để mọi đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận ghi nhớ được nội dung cần truyền tải.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành về những điểm mới (sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới) trong các quy định pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh, về cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng tinh thần của nội dung các quy định.

Đẩy mạnh giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương để việc tổ chức thực thi pháp luật được chính xác, thống nhất, đồng bộ nhằm làm giảm phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật.

                Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện (cụ thể, tham mưu ban hành văn bản QPPL hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo quy định, thời gian, chất lượng…) tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chính của ngành nông nghiệp.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

 
Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement