image banner
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 168

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện văn bản QPPL, từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đánh giá 5 thủ tục hành chính quy định tại 02 dự thảo văn bản QPPL do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành, cụ thể:

- Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2025;

- Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Sau khi ban hành 02 văn bản QPPL Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính tại Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc thực hiện đánh giá tác động TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã góp phần nâng cao chất lượng quy định TTHC, bảo đảm chỉ ban hành những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản QPPL, cụ thể là:

 Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2025; Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bổ sung khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được HĐND tỉnh khóa XVII kỳ hợp thứ 17 thông qua.

Sau khi ban hành 02 văn bản QPPL, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố 5 TTHC được quy định tại 02 văn bản QPPL nêu trên (trong đó 4 TTHC cấp tỉnh và 1 TTHC cấp huyện).

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 03 Quyết định

Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Quyết định 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục TTHC về lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Quyết định 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tổng số văn bản QPPL do Sở tham mưu có quy định TTHC được công bố: 02 Văn bản (Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2025; Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; 22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 8 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; trong đó số TTHC được công khai tại đơn vị, trên Cổng thông tin điện tử, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là 116 TTHC.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu trình UBND tỉnh công bố của Sở Nông nghiệp và PTNT tính đến thời điểm báo cáo: 146 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là: 116 TTHC.

- Tổng số TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương:146 TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định:141 TTHC; số TTHC do địa phương quy định: 5 TTHC

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Năm 2021 Sở đã rà soát trình UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021; Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021; Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021  trong đó cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là 28/116 TTHC so với quy định; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 3/22 TTHC so với quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ:0; số từ kỳ trước chuyển qua:0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính:0.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý:0; trong đó số đã được đăng tải công khai:0.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý:0.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 23.464 (trực tuyến: 157; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 23.307); số từ kỳ trước chuyển qua: 96.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 23.516; trong đó, giải quyết đúng hạn: 23.501, quá hạn: 15.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 44; trong đó, trong hạn: 44, quá hạn: 0. 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

- Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở cụ thể hóa quán triệt chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ thực hiện một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP tại các cuộc họp giao ban, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lồng ghép trong các cuộc tập huấn. Trên cơ sở đó, ngày 2/10/2020 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, Sở đã cử 2 Công chức, viên chức chính thức và 2 công chức, viên chức dự phòng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 11, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đã được phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh.

Sở đã đưa 112/116 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (4 thủ tục hành chính do tính đặc thù nên thực hiện tiếp nhận trả kết quả tại chỗ).

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

- Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở đã Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tại cuộc họp giao ban tháng, quý. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại các TTHC, triển khai các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn, kết quả:

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4825/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó 129 quy trình của 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; 21 quy trình của 21 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 8 quy trình của 8 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 76/116 TTHC cho phép thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 65,2%). 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được đưa lên cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý trên hệ thống nhằm công khai, minh bạch và xác định trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 457/KH-SNN-TCCB ngày 09/02/2021 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Kế hoạch số 4052/KH-SNN-VP ngày 02/11/2021 Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT;

 - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức hiểu rõ các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, thủ trưởng các Chi cục thuộc Sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc tổ thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được UBND tỉnh xác định. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ, khi có quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Lãnh đạo Sở  đã chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở, đặc biệt là đối với công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, giải quyết TTHC để công chức, viên chức thực hiện.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có các sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách TTHC theo Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 23/2/2021 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020, gồm:

- Giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất trong tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Nghệ An.

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Mú từn bằng phương pháp giâm hom tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An

- Nghiên cứu, cải tiến hệ thống tời thủy lực cho nghề lưới chụp khai thác hải sản vùng khơi ở Nghệ An.

- Giải pháp triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An.

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Sở đã ban hành Kế hoạch số 456/KH-SNN-TCCB ngày 09/2/2021 về việc kiểm tra cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT trong đó Sở kiểm tra ở 02 đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thú y

- Trong năm, Sở đã tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ niên độ 01/01/2020 đến 30/6/2021, trong đó kiểm tra tại Cơ quan Sở, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Không.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Sở nên công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Trong năm 2021, cán bộ đầu mối của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn sở, các Chi cục thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của ngành theo hành Kế hoạch số 435/KH-SNN-VP ngày 8/2/2021 về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trong đó tập trung giải quyết các hồ sơ TTHC đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục TTHC về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, Sở đã đưa 112/116 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm; Tuy nhiên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có những đặc thù riêng nên một số thủ tục hành chính về lĩnh vực thú y và thủy sản không đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

2. Khó khăn

Ngành nông nghiệp và PTNT là ngành có địa bàn rộng, đa số đối tượng nộp hồ sơ thủ tục hành chính là người nông dân làm ruộng, đi biển, miền núi vùng sâu vùng xa nên trình độ dân trí thấp và tiếp cận các văn bản luật còn yếu dẫn đến khó khăn khi Sở triển khai nộp hồ sơ trực tuyến.

Công tác truyền thông mặc dù đã được đẩy mạnh, phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức song hiệu quả vẫn chưa cao.

Do tình hình dịch covid diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC cho tổ chức, công dân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022, Kế hoạch rà soát Văn bản QPPL và các kế hoạch có liên quan.

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện và tương đương, UBND cấp xã; tiếp tục tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện TTHC tại các đơn vị.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

5. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính theo quy định.

6. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC theo quy định.

7. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

8. Tích cực viết tin, bài và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, các TTHC lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Website của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ứng dụng triệt để CNTT trong công tác trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính. 

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement