image banner
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022
Lượt xem: 47

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện văn bản QPPL, trong quý II năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Quý II, năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 0 Quyết định.

- Tổng số văn bản QPPL do Sở tham mưu có quy định TTHC được công bố trong quý II/2022: 1 Văn bản (Sở đang tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh).

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC đã được công bố trong quý II: Trong quý II/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1454/SNN-VP ngày 11/5/2022 về Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu đã trình UBND tỉnh công bố của Sở Nông nghiệp và PTNT tính đến thời điểm báo cáo: 146 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là: 116 TTHC.

- Tổng số TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương:146 TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định:141 TTHC; số TTHC do địa phương quy định: 5 TTHC.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Quý II, năm 2022 Sở đã ban hành Kế hoạch số 1206/SNN-VP ngày 21/04/2022 kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Qua đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa các TTHC tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An và các Văn bản QPPL mới nhất của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT và đề xuất theo Công văn số 1454/SNN-VP ngày 11/5/2022 Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó sửa đổi, bổ sung 35 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTTNT, UBND cấp huyện, cụ thể sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính tại số thứ tự: 1, 2, 4, 5 mục I; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mục III; 1, 11, 12, 14, 17 mục V; 1, 2, 3, 4 mục VI; mục VII và thủ tục hành chính tại các số thứ tự 1, 8, 13 mục VII; 1, 2, 3 mục VIII phần A (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT) và mục II; 1, 2 mục III; 1 mục IV; 1, 2 mục V và mục V phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) và đề xuất bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTTNT, UBND cấp huyện trong đó bãi bỏ các TTHC tại số thứ tự: 15, 18 mục V; 6, 14 mục IX phần A và TTHC tại số thứ tự: 3 mục V phần B tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 1; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 1.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 1; trong đó số đã được đăng tải công khai: 1.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận từ ngày 15/03/2022 đến ngày 14/06/2022, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 4.127 (trực tuyến: 287; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 3.799); số từ kỳ trước chuyển qua: 41.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.039; trong đó, giải quyết trước và đúng hạn: 4.037, quá hạn: 2.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 88; trong đó, trong hạn: 88, quá hạn: 0.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

- Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở cụ thể hóa quán triệt chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cuộc họp giao ban, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lồng ghép trong các cuộc tập huấn. Trên cơ sở đó, ngày 2/10/2020 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, Sở đã cử 2 Công chức, viên chức chính thức và 2 công chức, viên chức dự phòng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 11, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đã được phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh.

Sở đã đưa 112/116 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 4 TTHC do đặc thù của ngành nên thực hiện 4 tại chỗ tại các chốt kiểm soát các huyện, thành, thị.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

- Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở đã Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tại cuộc họp giao ban tháng, quý. Trên Cơ sở đó, Lãnh đạo Sở đã ban hành Công văn số 897/SNN-VP ngày 30/3/2022 về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại các TTHC, triển khai các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn, kết quả:

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 76/116 TTHC cho phép thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 65,51%). 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được đưa lên cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý trên hệ thống nhằm công khai, minh bạch và xác định trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Trên cơ sở Kế hoạch số 382/KH-SNN-TCCB ngày 14/02/2022 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Kế hoạch số 553/KH-SNN-VP ngày 2/3/2022 Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, Công văn số 897/SNN-VP ngày 30/3/2022 về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức hiểu rõ các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, thủ trưởng các Chi cục thuộc Sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được UBND tỉnh xác định. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ, khi có quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở, đặc biệt là đối với công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, giải quyết TTHC để công chức, viên chức thực hiện.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Trong quý II năm 2022, Sở chưa có sáng kiến cải cách hành chính.

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Sở đã ban hành Kế hoạch số 447/KH-SNN-TCCB ngày 21/2/2022 về việc kiểm tra cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT trong đó Sở lên kế hoạch kiểm tra ở 03 đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục chăn nuôi và Thú y, BQL Rừng phòng hộ Nghi Lộc (Quý IV).

- Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Không.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Sở nên công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Trong quý II năm 2022, cán bộ đầu mối của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn sở, các Chi cục thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của ngành theo Kế hoạch đã đề ra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện tốt thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Công văn số 897/SNN-VP ngày 30/3/2022.

Sở đã đưa 112/116 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm; tuy nhiên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có những đặc thù riêng nên một số thủ tục hành chính về lĩnh vực thú y, thủy sản không đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

2. Khó khăn

Ngành nông nghiệp và PTNT là ngành có địa bàn rộng, đa số đối tượng nộp hồ sơ thủ tục hành chính là người nông dân làm ruộng, đi biển, miền núi vùng sâu vùng xa nên trình độ dân trí thấp và tiếp cận các văn bản luật còn yếu dẫn đến khó khăn khi triển khai nộp hồ sơ trực tuyến.

Công tác truyền thông đã được đẩy mạnh, phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tập huấn, hướng dẫn, …bước đầu đã đạt nhiều kết quả tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện và tương đương, UBND cấp xã; Tham mưu UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC sau khi UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tiếp tục tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện TTHC tại các đơn vị.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

5. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính theo quy định.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC theo quy định. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC theo hình thức qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua trực tuyến nhằm giảm chi phí đi lại.

7. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

8. Tích cực viết tin, bài và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, các TTHC lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Website của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ứng dụng triệt để CNTT trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính. 

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement