image banner
Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 633
Ngày 6/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3196/SNN-VP về việc rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, trong đó Giám đốc Sở đã yêu cầu các phòng Sở tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình của các phòng đã tham mưu theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

I. Kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia  TCVN ISO 9001:2015

 

Căn cứ Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 và Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 6/10/2020, của UBND tỉnh Nghệ An thì từ ngày 6/10/2020 đến ngày 28/06/2021 số lượng TTHC toàn Ngành là 115 TTHC trong đó có 107 TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, còn 8 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Cảng cá do tính đặc thù.

Trong năm 2020 Sở đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các phòng Sở và các Chi cục thuộc Sở, sau đó Sở đã tiến hành thành lập đoàn đánh giá, lên kế hoạch và tổ chức đánh giá vào tháng 12/2020.

Trên cơ sở đó, ngày 29/12/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-SNN-VP về việc phê duyệt và công bố duy trì Hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An gồm: Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chính sách chất lượng và 64 quy trình (4 quy tình theo mô hình khung và 60 quy trình giải quyết công việc theo nhiệm vụ), trong đó sửa đổi 40 quy trình, xây dựng mới 19 quy trình, 5 quy trình giữ nguyên.

Ngày 26/01/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 282/KH-SNN-VP kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021.

Ngày 22/2/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 488/SNN-VP về việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC. Sau khi rà soát lại TTHC của ngành, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh nghệ An thay thế Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 6/10/2020. Như vậy, toàn ngành hiện nay có 116 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó có 108 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, 6 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và thú y, BQL Cảng cá do đặc thù của ngành. Có 56 thủ tục hành chính được giải quyết, tham gia giải quyết tại Cơ quan Sở.

Ngày 14/6/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-SNN-VP về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 19/8/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trong đó 129 quy trình/110 TTHC).

Ngày 6/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3196/SNN-VP về việc rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, trong đó Giám đốc Sở đã yêu cầu các phòng Sở tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình của các phòng đã tham mưu theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

Ngày 6/10/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3625/SNN-VP về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 07/10/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 614/QĐ-SNN-VP về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hiện nay, Sở đang tiến hành rà soát xây dựng, sửa đổi các quy trình xử lý công việc theo Công bố tại Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021của UBND tỉnh mặt khác Sở đang trình UBND tỉnh công bố tiếp các TTHC về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Công văn số 3625/SNN-VP ngày 6/10/2021; theo kế hoạch, Sở sẽ tiến hành đánh giá nội bộ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2021.

Trong các cuộc họp giao ban tháng, quý, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng Sở tiếp tục duy trì, áp dụng HTQLCL vào trong xử lý công việc đồng thời chỉ đạo Văn phòng Sở tham mưu rà soát, đối chiếu các TTHC và các Quy trình ISO của các phòng để tham mưu ban hành lại Quyết định phê duyệt công bố duy trì áp dụng hệ thống QLCL khi các VBQPPL thay đổi.

 

II. Thuận lợi, khó khăn

 

Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại Cơ quan Sở đã góp phần cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, xử lý công việc tại Cơ quan; xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị; cải tiến phương pháp làm việc; giúp cho công tác tham mưu, xử lý công việc của cán bộ, công chức được thông suốt, kịp thời, hiệu quả, hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính tại Cơ quan Văn phòng Sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

a. Thuận lợi:

 

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh để làm cơ sở thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015 được kịp thời, đầy đủ.

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở trong công tác Chỉ đạo, điều hành, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện.

- Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục hành chính xử lý công việc cho tổ chức và công dân biết.

- Giúp Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để kịp thời chỉ đạo.

- Hệ thống hồ sơ, tài liệu đã được sắp xếp, chỉnh lý tài liệu theo tiêu chuẩn ISO trong kho lưu trữ giúp việc sử dụng thuận tiện, dễ dàng tra cứu nhanh chóng trong quá trình giải quyết công việc.

- Cán bộ, công chức trong Cơ quan nhận thức tốt trong việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đã phê duyệt.

 

b. Khó khăn, tồn tại:

 

- Các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, bổ sung điều chỉnh, nên Cơ quan phải thường xuyên rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính, trên cơ sở đó tại Cơ quan Sở mới xây dựng các quy trình phù hợp để xử lý công việc vì vậy mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào văn bản cấp trên.

- Ban chỉ đạo và tổ thư ký ISO phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL còn chưa được thường xuyên.

 

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement