image banner
Truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 158

Ngày 02/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; theo đó, Sở đã đề ra mục đích, yêu cầu và nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Quán triệt các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đến các cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở; nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Gắn tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trưng điện tử với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở;

- Công tác tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng;

- Nội dung tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu, dễ nhớ. Các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở.

2. Nội dung

- Tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC....;

- Tuyên truyền các nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử....;

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử;

- Tuyên truyền triển khai thực hiện phấn đấu đạt cao hơn các mục tiêu, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số theo Kế hoạch số 744/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025” và Kế hoạch số 283/KH-SNN-VP ngày 26/1/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường đin t.

- Tuyên truyền việc thanh toán trực tuyến, hướng đến hạn chế dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở. Đồng thời phản ánh những tn tại, hạn chế trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của phòng, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức, việc làm trì trệ của các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Tuyên truyền kết hợp với các biện pháp hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về hình thức, nội dung, cách thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho tổ chức và cá nhân.

Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement