image banner
Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ tháng 12/2021
Lượt xem: 145

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực gần cửa vịnh có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

2. Vùng biển Trung bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 13°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°30’N – 15°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 102°30’E - 103°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°30’E.

      - Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N - 10°00’N, kinh độ đông từ 102°30’E - 103°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 103°30’E - 104°30’E

Tải về

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement