image banner
Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 5/2019
Lượt xem: 56

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", theo QĐ 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ; QĐ 1360/QĐ-UBND tỉnh (giai đoạn 2015- 2018), phong trào khuyến học trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

Thứ nhất - Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện QĐ của Chính phủ của các cấp từ huyện đến cơ sở là kịp thời nghiêm túc. Sự phối hợp và các hình thức phối hợp khuyến học thể hiện phong phú, đa dạng đã phát huy tốt vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội về xây dựng xã hội học tập; Học tập suốt đời…đã tạo sự thống nhất, tạo sức mạnh phát huy hiệu quả về: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Hội viên các đoàn thể đã hiến kế, hiến công, hỗ trợ cho sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại địa phương. Tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, mỗi hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị là một công dân học tập, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chăm lo việc học của trẻ em cũng như việc học của người lớn, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Thứ hai. Sự phối hợp với ngành giáo dục có hiệu quả, ngành giáo dục đã tập trung triển khai mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời...", gắn với việc thực hiện NQ 29/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục...Thực hiện NQ 05 của BCH huyện Đảng bộ về nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà giai đoan 2016 -2020. Từ mô hình gia đình học tập, nhà trường tích cực tuyên truyền đến học sinh và nhất là phụ huynh về sự cần thiết việc học tập của con em mình. Gia đình phải có trách nhiệm động viên con em đi học đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở, đồ dùng học tập); phải ưu tiên cho việc học tập, các con phải có nơi học tập riêng (góc học tập); cha mẹ phải thường xuyên kiểm tra việc học của con, tạo mối liên hệ với thầy cô giáo để nắm bắt việc học tập, rèn luyện của con, cháu.

Khối trường THCS, THPT phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng các giải pháp tích cực phân luồng học sinh, tỷ lệ phân luồng học sinh đến nay thể hiện là tích cực: THCS đạt 13,5%; THPT 45,3 %. Nhà trường chủ động nắm bắt tư tưởng của học sinh, phát hiện, gặp gỡ vận động học sinh, đã ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở mức thấp nhất.

Thứ ba. Việc tổ chức học tập cho người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng đạt kết quả tích cực. Có 18/30 TTHTCĐ hoạt động đi vào nề nếp được đánh gía xếp loại tốt, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi địa phương...

Thứ tư: Kết quả mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" năm 2018 đạt khá, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, và vượt chỉ tiêu theo Đề án của tỉnh đề ra:

+ Số gia đình học tập đạt: 40.560/ 52.000 GĐ = 78%;

+ Số Dòng họ học tập: 412/ 550 DH = 75%;

+ Số Cộng đồng học tập: 356/446 = 79,8 %;

+ Số đơn vị đạt Đơn vị học tập: 96 = 90%.

Xã có tỷ lệ Gia đình học tập đạt cao trên 85%: Nghi Vạn, Nghi Hợp, Nghi Mỹ, Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Thịnh, Nghi Phong; Phúc Thọ, Nghi Xuân, thị trấn Quán Hành...Các xã có tỷ lệ 80%: Nghi Xá, Nghi Hoa; Nghi Văn...

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281, Ban chỉ đạo huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Hiệu quả của phong trào học tập suốt đời…gắn với vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị; Vai trò tham mưu, liên kết phối hợp của Hội khuyến học trong việc xây dựng nội dung Chương trình hành động thực hiện Quyết định của Chính phủ; QĐ của UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, thường xuyên, kịp thời để tác động ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc học tập và tham gia xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.

Cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, bổ cứu, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, nhân diện các mô hình, nêu gương các điển hình tạo lan tỏa mô hình học tập…

Cán bộ làm công tác khuyến học từ huyện, xã, cơ quan phải có trách nhiệm, tâm huyết, bám cơ sở trong việc đôn đốc, hướng dẫn từ Chi hội, dòng họ thì mới có hiệu quả của phong trào.

Để thực hiện tốt Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, huyện xác định một số giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện QĐ 281/TTg:

Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm công tác tuyên truyền Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020” theo Quyết định 281/2014-TTg, thông qua hệ thống Đài PTTH, báo cáo viên các cấp, báo viết, báo hình, bản tin…và hoạt động của các tổ chức, các lực lượng xã hội về xây dựng xã hội học tập, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, và đơn vị.

Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, Trường học tổ chức xây dựng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" phù hợp cụ thể với từng địa phương, đơn vị mình; Quan tâm chỉ đạo, nhân diện mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, gắn kết việc thực hiện phong trào thi đua trong năm "Tết khuyến học", "Tháng khuyến học" đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong phong trào thi đua khuyến học, Xây dựng xã hội học tập; từ hiệu quả của mô hình, tạo sự lan tỏa, thu hút các lực lượng trong cộng đồng tích cực tham gia học tập.

Tiến hành đánh giá kết quả sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các tổ chức, các lực lượng xã hội về phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; bàn giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp liên kết phối hợp hoạt động trong những năm tiếp theo hiệu quả hơn.

Triển khai có hiệu quả NQ 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện; Đề án Xây dựng mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020 gắn với việc thực hiện NQ 29/TW về đổi mới căn bản giáo dục… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, quy mô phát triển trường lớp và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho địa phương, xã hội.

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng, thu hút và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả TTHTCĐ, bổ sung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Các gia đình, dòng họ, cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp...trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức học tập và tạo điều kiện để mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Mỗi cá nhân chủ động, tìm kiếm, lựa chọn hình thức học tập phù hợp, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để duy trì được việc học tập thường xuyên, suốt đời với hiệu quả cao nhất.

Tiến hành tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" hàng năm. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng, Rút bài học kinh nghiệm cho việc triển khai hoạt động, tiến tới tổ chức Đại hội biểu dương "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" tiêu biểu cấp xã, cấp huyện vào năm 2020, đảm bảo chất lượng.

Nguyễn Xuân Giao

Chủ tịch Hội khuyến học huyện

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement