image banner
Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 chương trình nước sạch và VSMTNT năm 2018
Lượt xem: 30

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018.


1. Mục tiêu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn

- Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Tỷ lệ dân số vùng nông thôn được sử dụng nước HVS theo tiêu chuẩn 51/BNN đạt 81%.

2. Mục tiêu dự án 2: Vệ sinh nông thôn

- Tiểu dự án 1: Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu HVS đạt 69%.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2018

1. Hoạt động điều hành

- Công tác điều hành hoạt động và quản lý nhân lực được thực hiện chặt chẽ, rõ ràng nghiêm túc: Hàng tháng có tổ chức họp lãnh đạo để đánh giá và điều chỉnh kịp thời về kế hoạch, về nhân lực.

- Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành khung giá nước nông thôn.

2. Hoạt động sự nghiệp

Dự án : Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn:

Tiểu dự án 1:Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 79% lên 80,9%, mức tăng 1,9%, hoàn thành 95% kế hoạch năm.

b. Dự án 2: Vệ sinh nông thôn:

Tiểu dự án 1:Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: Số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 64% lên 68,7% mức tăng 4,7% hoàn thành 94% kế hoạch năm.

c) Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện

Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMT, vận động cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện và đạt 95% kế hoạch năm.


3. Thực Hiện Dự án PSI

Đến thời điểm này đang triển khai thi công dự án để kịp tiến độ hoàn thành cấp nước đến hộ gia đình.


Nguồn tin: Trung tâm NSH và VSMTNT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement