image banner
Kết quả rà soát, đơn giản hóa và đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 483

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC

1. Ban hành kế hoạch

 Thực hiện Kế hoạch 191/KH-UBND ngày 23/03/2023 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 1070/KH-SNN-VP ngày 30/3/2023 kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Rà soát, đánh giá về TTHC

Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện đối với các TTHC đang được thực hiện tại Cơ quan Sở; các đơn vị thuộc Sở; UBND cấp huyện và UBND cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Ngay từ đầu năm Sở đã có Công văn số 500/SNN-VP ngày 20/2/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC, báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021; Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022; Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 và các Văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành mới nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo lĩnh vực các phòng, đơn vị phụ trách, rà soát và đề xuất đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC đối với các TTHC chưa đề xuất cắt giảm (nếu có).

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa các TTHC tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022, Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của UBND tỉnh Nghệ An và các Văn bản QPPL mới nhất của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính số thứ tự: các số 6, 7 mục I; các số 1, 2, 3 mục IV; các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mục V; các số 10, 11 mục VII; số 5 mục XI phần A (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT) và các số 1, 2, 3 mục I; số 1 mục II phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) và các số 2, 3 mục III phần C (thủ tục hành chính cấp xã) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Bãi bỏ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 1, 2 mục I; số 1 mục III; các số 1, 2, 3, 4 mục IV phần A (thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT) và các số 1, 2 mục III phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Bãi bỏ Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đang tham tham mưu công bố 31 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Trong năm 2023 tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết 5 TTHC so với quy định

3. Kết quả đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết các Danh mục TTHC đang còn hiệu lực sau khi rà soát:

Năm 2021: 9 TTHC theo Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

Năm 2022: 4 TTHC theo Quyết định 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh.

Năm 2023: 5 TTHC đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

II. ĐỀ XUẤT RÀ SOÁT ĐƠN GIẢN HÓA NĂM 2024

Trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật thường xuyên các văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, các Quyết định công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành liên quan để rà soát đối với các TTHC đang được thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn.

+ Thời gian thực hiện: Ngay khi có văn bản QPPL ban hành quy định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới nội dung liên quan đến TTHC.

+ Sản phẩm: Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng hồ sơ công bố trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giữ nguyên phương án đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC đang còn hiệu lực không thay đổi so với quy định; tiếp tục rà soát đơn giản hóa các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung (căn cứ thực tế việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân để đưa ra phương án cắt giảm thời gian giải quyết).

 Nội dung thực hiện:

+ Rà soát, đánh giá TTHC, tính chi phí tuân thủ TTHC theo các biểu mẫu tại phụ lục VII, VIII, IX Thông tư 02/2017/TT-VPCP;

+ Hoàn thiện kết quả rà soát trình kết quả rà soát (gồm nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiếm nghị thực thi) trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh và báo cáo theo quy định

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2024 – 6/2024.

Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát đánh giá TTHC và phương án đơn giản hóa TTHC (gồm nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi); các biểu mẫu rà soát theo Phụ lục VII, VIII, IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (nếu có).

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT đã được rà soát, công bố: Thực hiện công khai các TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trên Cổng thông tin điện tử của Sở, thực hiện niêm yết công khai tại Sở, các đơn vị thuộc Sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Nguồn: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement