image banner
kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2023
Lượt xem: 75

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện văn bản QPPL, trong quý II năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu xây dựng văn bản QPPL nên không đánh giá tác động TTHC tại dự thảo văn bản QPPL.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Quý II, năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản QPPL.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC, quy trình nội bộ đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 2 Quyết định.

+ Quyêt định số 1191/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Ngày 01/6/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có tờ trình 1955/TTr-SNN – VP đề nghị thẩm định và công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tổng số văn bản QPPL do Sở tham mưu có quy định TTHC được công bố trong quý II, năm 2023: 0 Văn bản.

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC đã được công bố trong quý II, năm 2023: 03 (2 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện) theo Quyêt định số 1191/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu đã trình UBND tỉnh công bố của Sở Nông nghiệp và PTNT tính đến thời điểm báo cáo: 141 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là: 112 TTHC.

- Tổng số TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 141 TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định:135 TTHC; số TTHC do địa phương quy định: 6 TTHC.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Quý II, năm 2023, Sở đã tiến hành rà soát: 5 TTHC (do HĐND, UBND tỉnh quy định) trong đó bãi bỏ 01 TTHC, sửa đổi 1 TTHC, công bố mới: 02 TTHC; Tổng số thủ tục hành chính đang còn hiệu lực: 6 TTHC (cấp tỉnh 4 TTHC, cấp huyện 2 TTHC).

Ngoài ra Sở đã tiến hành rà soát 135 Danh mục TTHC về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó đang đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ 37 Danh mục TTHC, công bố 31 Danh mục TTHC; tổng số Danh mục TTHC còn hiệu lực: cấp tỉnh 101, cấp huyện 17, cấp xã 10; tổng số danh mục TTHC đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết: 9 TTHC theo Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh; 4 TTHC theo Quyết định 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh và đặc biệt trong năm 2023 có 5 TTHC đang trình UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời gian giải quyết và đã báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận từ ngày 15/3/2025 đến ngày 14/6/2023, trong đó: Tổng số tiếp nhận: 3.511 (trực tuyến: 263; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 3.190, số từ kỳ trước chuyển qua: 58).

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 3.355.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 158.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

- Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở cụ thể hóa quán triệt chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Sở đã cử 2 Công chức, viên chức chính thức và 3 công chức, viên chức dự phòng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 11, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 - Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời còn kiểm tra, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện; 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT được giải quyết đúng hạn.

- Sở đã đưa 108/112 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 4 TTHC do đặc thù của ngành nên thực hiện 4 tại chỗ tại các chốt kiểm soát các huyện, thành, thị.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Lãnh đạo Sở đã Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tại cuộc họp giao ban hàng tháng, quý. Trên Cơ sở đó, trong Quý II, Lãnh đạo Sở đã ban hành Công văn số 1723/SNN-VP ngày 17/5/2023 về việc Về việc Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC; Công văn số 1396/SNN-VP 21/04/2023 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính Quý I, năm 2023.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 83/112 TTHC cho phép thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 74,107%). 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được đưa lên cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý trên hệ thống nhằm công khai, minh bạch và xác định trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC.

- 100% TTHC có phí, lệ phí được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

- Hồ sơ trực tuyến hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, đúng quy trình, kịp thời theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trả kết quả đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn có báo cáo giải trình kèm thư xin lỗi tổ chức, công dân theo quy định.

- Bộ thủ tục hành chính của Sở, sau khi được UBND tỉnh công bố đã được công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại trụ sở của Sở theo quy định.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, các Kế hoạch đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức hiểu rõ các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban tháng quý, năm; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về các Nghị định, Thông tư về các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, để người dân nắm bắt, lập hồ sơ đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành cho hơn 1.900 lượt người là Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng Sở và cán bộ công chức Văn phòng Sở, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ chuyên môn thuộc các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và muối tại 7 đơn vị hành chính Nhà nước, 25 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; tập huấn 21 lớp cho cán bộ xã và người lao động trong lĩnh vực an thực phẩm nông lâm thuỷ sản, số lượng học viên tham dự: 505 người; tổ chức 01 cuộc hội nghị phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023, 01 Diễn đàn thị trường nông nghiệp với tổng số người tham gia: hơn 300 người. Xây dựng 1.000 bản đồ dự báo ngư trường các nghề lưới Rê, cá nổi nhỏ, lưới Vây theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản và Viện nghiên cứu Hải sản Hải Phòng cung cấp cho các thuyền trưởng tàu cá.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật thông qua chương trình “Nhịp cầu nhà nông”. Tổng số 06 chuyên đề đã phát sóng.

Thông qua website của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng tải một khối lượng lớn hơn 300 tin, bài, văn bản,thủ tục hành chính nhằm phổ biến giáo dục pháp luật và thường xuyên cập  nhật các văn bản mới nhất, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, góp phần phổ biến pháp luật nhanh chóng, kịp thời đến các cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đặc biệt, trong Quý II, năm 2023 toàn Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu về cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023 thời gian diễn ra từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2323, sau 3 tuần thi, toàn Ngành đã có hơn 5.300 lượt dự thi. Qua đó đã tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động nắm rõ hơn về các quy định pháp luật về kiểm soát TTHC nói riêng và cải cách TTHC nói chung.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, thủ trưởng các Chi cục thuộc sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được UBND tỉnh xác định. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ, khi có quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở, đặc biệt là đối với công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, giải quyết TTHC để công chức, viên chức thực hiện.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement