image banner
Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 06/2023
Lượt xem: 85

1. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N -18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N - 20°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N - 19°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N - 18°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°30’N - 21°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N - 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N - 17°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°30’N - 16°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N - 15°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N - 13°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N - 13°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N - 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N - 17°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N - 16°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°30’N - 15°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N - 14°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°00’N - 13°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N -12°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°00’N - 15°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N - 13°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N - 12°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N - 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N - 10°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N - 08°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N - 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N - 10°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N - 10°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 09°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N - 08°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N - 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N - 07°30’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 105°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N - 07°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N - 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N - 08°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N - 07°30’N, kinh độ đông từ 103°30’E - 105°00’E.

 

Tải về

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement