image banner
Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 02/2022
Lượt xem: 524

I. Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

2. Vùng biển Trung bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 16°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N – 15°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N – 15°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 10°00’N, kinh độ đông từ 102°30’E - 103°30’E.

Tải về

 

II. Dự báo ngư trường khai thác nghề rê 

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 109o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

 

Tải về

 

III. Dự báo ngư trường khai thác nghề vây 

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và Giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 12o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N – 06o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 109o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ) Không xuất hiện.

Tải về

 

 

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement