image banner
Dự báo ngư trường khai thác nghề vây hạn tháng 06/2023
Lượt xem: 92

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N - 19o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N - 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và Giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N - 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N - 15o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N - 15o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N - 15o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’N - 13o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N - 13o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N - 11o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 10o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N - 10o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N - 08o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N - 09o00’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

 

Tải về

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement